ENTREPRENEUR'S BAD ADVICE
How to Get Rich

by Yegor Tkachenko, Margo Poda, Vasiliy Kondyrev

Buy on Amazon